Kirjallisuutta:

 • Järvinen, Pekka: Menestyvän työpaikan pelisäännöt (WSOY)
   
 • Jabe, Marjatta: Voitko hyvin työssäsi? Opas alaiselle ja esimiehelle (Yrityskirjat 2010)
   
 • Vartia ym: Työyhteisötörmäyksiä. Ristiriitojen käsittely työpaikalla (Työterveyslaitos 2006)
   
 • Furman–Ahola: Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne tehdään (2004)
   
 • Furman–Ahola: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään (2002)
   
 • Lundell Susanna: Kateus työyhteisössä (Työterveyslaitos 2008)
   
 • Räisänen Kirsi – Roth Kaarina: Hankalat tyypit työelämässä (Työterveyslaitos 2007)
   
 • Savolainen Jarna, Lammi-Taskula Johanna, Salmi Minna: Elämän kirjoa työpaikoille. Käsikirja työn ja perheen yhteen sovittajille. (Stakes 2004)

Työyhteisö pelikenttänä

"Rakkaus lajiin ja hyvät pelikaverit", vastaa huippu-urheilija kun kysytään menestyksen ja pitkän uran salaisuutta.

"Mielekäs työ ja hyvät työkaverit", sanoo suomalainen työntekijä.


Näistä hyvä työyhteisö muodostuu:

 

1. JOHTAMINEN JA ARVIOINTI: Miten meillä menee?

Hyvä työ on tuottavaa, tuloksellista ja ihmisten hyvinvointia tukevaa. Taloudelliset, toiminnalliset ja hyvinvointia kuvaavat mittarit kertovat missä mennään. Tunnistetaan vahvuudet ja vaalitaan niitä. Nähdään myös heikkoudet ja tartutaan niihin. Hyvä johtaja on valmentaja: tunteen virittäjä, luottamuksen rakentaja, kannustaja, joka kuuntelee, keskustelee ja näyttää suuntaa.

 

2. YHTEISÖLLISYYDEN VAALIMINEN: Meidän jengi!

Työhyvinvointia määrittävät toisaalta tarpeet toisaalta arvot. Yhteisöllisyys on ihmisen perustarve, yhteisöjä, organisaatioita ja yhteiskuntaa koossapitävä voima. Hyvässä yhteisössä yksilö kokee itsensä merkitykselliseksi. Arvot ovat niitä asioita, joita pidämme tärkeinä työssä ja elämässä. Ihmeet ovat mahdollisia kun toiminta on mielekästä ja porukassa luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa arvostus näkyy arjessa.

 

3. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: Pelataan yhteen, sallitaan sooloilut.

Työyhteisön, joukkueen on tärkeää ymmärtää organisaation perustehtävä ja päämäärä: miksi se on olemassa ja mitä on tarkoitus saada aikaan? Siis mikä on tärkeää? Toisiaan täydentävät erilaiset persoonat ja osaajat saavat aikaan toivotun tuloksen. Merkityksellistä osaamista syntyy yhdessä keskustelemalla, tekemällä, harjoittelemalla ja virheistä oppimalla. Tappiot kuuluvat peliin, siinä missä voitotkin!

 

4. SITOUTUMINEN: Tosissaan, mutta huumorilla.

Joukkueessa jokainen kantaa vastuunsa. Hyvä pelaaja on valmentajan tukena sekä päinvastoin. Kriittistäkin palautetta tarvitaan joskus puolin ja toisin. Yhteisesti sovittuja toimintatapoja noudatetaan. Virheet kuuluvat kehittyvään työhön ja peliin, mutta tahalliseen, toistuvaan töiden ja sääntöjen laiminlyöntiin tai huonoon käytökseen puututaan. Huumori auttaa monissa tilanteissa!

 

5. TYÖKUORMITUKSEN HALLINTA: Jaksaa, jaksaa... jaksaako?

Kuormituksen hallinnassa olellista on palautuminen pelin aikana, mutta myös vapaa-ajalla. Jos haasteet ovat kohtuuttomat tai lepohetkiä ei ole riittävästi, ihmiskeho ja mieli alkavat oireilla monin yksilöllisin tavoin. Huippusuoritukseen ei päästä. Joskus yksityiselämänkin vastoinkäymiset verottavat jaksamista, silloin tarvitaan valmentajan ja pelikavereiden tukea. Työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoilta saa myös apua. Työ on tärkeä osa elämää, mutta niin on myös vapaa-aika.


Rakkaudesta työhön ja elämään,

Päivi Rauramo, TTK

MS Word -tiedostoTarkkonen: Hyvän johtamisjärjestelmän kriteerit (39 kB)
Innosafen Juhani Tarkkonen on määrittänyt kriteerejä hyvälle johtamisjärjestelmälle.
PDF-tiedostoYhdessa_enemman_opas.pdf (2.3 MB)
"Yhdessä enemmän. Neuvottelu, sopiminen ja kehittäminen viestintäalan työpaikalla" -oppaan tarkoitus on tarjota työpaikoille väline, jonka avulla etenkin uudet luottamushenkilöt voivat yhdessä yrityksen johdon kanssa perehtyä työpaikan toimintaan ja sopia keskinäisen yhteistoimintansa kehittämisestä. Opas sopii toki muillekin työelämän kehittämisestä ja työpaikan yhteistoiminnan muodoista kiinnostuneille.

Muualla verkossa:


Työsuojelurahaston tutkimuksia: Pelolla johtaminen

Työsuojelurahaston avulla on tutkittu mm. pelon ilmapiirin ja pelolla johtamisen vaikutuksia työhön asiantuntijaorganisaatiossa. Pelko johtamisen välineenä ei toimi.

Työpiste – tiedon ja arjen kohtaamispaikka (Työterveyslaitos)

Ratkaisuja työhyvinvoinnin ongelmiin

Työyhteisö ja esimiestyö (Työterveyslaitos)

 Aamulehden pelisäännöt

Aamulehdessä on laadittu yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kesken yhteisiä pelisääntöjä avokonttorissa työskentelyyn sekä palautteen antamiseen.

Avokonttorin pelisääntöihin kuuluu mm. välttää huutelua sermien yli, pitää paikat siisteinä ja kunnioittaa toisten työrauhaa. Säännöissä mainitaan, että jos nämä säännöt unohtuvat, saa asiasta muistuttaa, eikä siitä loukkaannuta. Yhteiset säännöt ovat helpottaneet avokonttorissa työskentelyä.

Palautteen pelisääntöjen kehittämisellä voidaan puolestaan varmistaa asiallinen ja monipuolinen lehden arviointi ja siten myös sisältöjen kehittäminen. Jatkuvan kehityksen tavoite onkin mainittu yhtenä pelisääntönä.